Oferta Académica ESO/BTO

1º ESO

Bioloxía e Xeoloxía

Educación Física

Educación Plástica Visual e Audiovisual (en inglés)

Francés

Xeografía e Historia

Inglés

Lingua Castelá e Literatura/ Reforzo de Lingua

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas /Reforzo de Matemáticas

Relixión

Titoría

2º ESO

Ciencias da Natureza

Ciencias Sociais, Xeografía e Historia

Educación Física

Oratoria (en inglés)

Francés

Inglés

Lingua Castelá e Literatura/ Reforzo de Lingua

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas/ Reforzo de Matemáticas

Música

Relixión

Tecnoloxía

Titoría

3º ESO

Bioloxía e Xeología

Educación Física

Educación Plástica Visual e Audiovisual (en inglés)

Física e Química

Xeografía e Historia

Inglés

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Música

Relixión

Tecnoloxías

Titoría

OPTATIVAS

Cultura Clásica

Francés

4º ESO

Ciencias Sociais

Educación Física

Física e Química

TIC

Inglés

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Matemáticas

Relixión

Titoría

OPTATIVAS ( A escoller unha por fila)

Francés

Educación Plástica e Visual

Bioloxía e Xeología

Economía

1ºBTO (Asignaturas Comúns)

Lingua Castelá e Literatura

Lingua Galega e Literatura

Educación Física

Relixión

Filosofía

Tecnoloxías da Información e a Comunicación

Inglés

Titoría

OPTATIVAS (A escoller unha por fila)

Francés

Cultura Científica

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DO BTO CIENCIAS E TECNOLOXÍAS ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DO BTO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Matemáticas I

Matemáticas CC.SS. I

Física e Química

Economía

A escoller unha entre:

Biología y Geología / Debuxo Técnico I

Hª do Mundo Contemporáneo

2ºBTO (Asignaturas Comúns)

Historia de España

Lingua Galega e Literatura

Lingua Castelá e Literatura

Relixión

Inglés

Titoría

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO CIENCIAS E TECNOLOXÍAS

ASIGNATURAS ESPECÍFICAS DE BTO HUMANIDADES E CIENCIAS SOCIAIS

Matemáticas II

Matemáticas Aplicadas II

Química

Economía da Empresa

A escoller unha: 

Física / Ciencias da Tierra

Xeografía

A escoller una:

Bioloxía / Debuxo Técnico II

Historia da Filosofía

TIC

Francés